Sony เผยแผนการขยายตลาดไปยัง PC และมือถือเป็น 2 เท่าภายในปี 2025 และ PS4 อาจจบในปีเดียวกัน
Sony เผยแผนการขยายตลาดไปยัง PC และมือถือเป็น 2 เท่าภายในปี 2025 และ PS4 อาจจบในปีเดียวกัน
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน
© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2023 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy